6187-2P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼

6187-2P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼
̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼N̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼d̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼é̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼C̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼J̼u̼n̼ ̼Y̼i̼f̼e̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼L̼u̼o̼ ̼L̼i̼l̼i̼,̼ ̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼L̼u̼o̼ ̼L̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼J̼i̼n̼l̼i̼n̼ ̼R̼e̼a̼l̼ ̼E̼s̼t̼a̼t̼e̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼:̼ ̼Đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼…̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼“̼D̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼

Đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!