6253-2V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼’̼v̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼

6253-2V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼’̼v̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼

V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼’̼v̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼’̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼:̼ ̼’̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼’̼

̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼’̼v̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼’̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼s̼ế̼n̼ ̼s̼ú̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼’̼x̼á̼t̼ ̼m̼u̼ố̼i̼’̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼A̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼

̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼à̼o̼ ̼k̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼.̼ ̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼h̼ã̼y̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼”̼.̼.̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼c̼ỡ̼”̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼.̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼”̼V̼u̼a̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼
̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼n̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼K̼o̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼â̼y̼,̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ã̼o̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼”̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼3̼k̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼4̼8̼k̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼F̼B̼N̼V̼

̼Q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!