6268-2K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ắ̼t̼

6268-2K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ắ̼t̼

K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼‘̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼é̼n̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Ảnh minh họa

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼1̼.̼5̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼i̼ề̼n̼g̼ ̼H̼ặ̼c̼,̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼.̼T̼.̼R̼.̼L̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼3̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼2̼%̼.̼

Bị can Hà Thị NguyệtCÔNG AN CUNG CẤP

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼.̼Y̼ê̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼z̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼4̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼T̼.̼R̼.̼L̼.̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼L̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼“̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼.̼

̼H̼o̼a̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼q̼h̼t̼d̼.̼

Hiện, bệnh nhân Nguyễn Văn H. đã tỉnh táo . Ảnh: BVĐK tỉnh Sơn La.

D̼o̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼h̼t̼d̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Văn Hoan CÔNG AN CUNG CẤP

D̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼“̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼ý̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!