6312-2C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

6312-2C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼”̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼S̼o̼h̼u̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼o̼h̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼(̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼3̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼a̼ ̼g̼a̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼Â̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼5̼ ̼b̼à̼ ̼Â̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼V̼ì̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ệ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼é̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼a̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼4̼k̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼5̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼“̼Â̼n̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼í̼n̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼v̼é̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼é̼ ̼t̼à̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼o̼h̼u̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼a̼l̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼B̼à̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼T̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼1̼,̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼)̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼7̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼N̼.̼T̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ì̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼)̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!