6323-2C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼’̼

6323-2C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼’̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼S̼a̼o̼̼

N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼’̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼’̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼i̼ề̼u̼.̼

̼K̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼é̼p̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼‘̼L̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼h̼à̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼:̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼S̼a̼o̼̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼

N̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼‘̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼’̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼o̼m̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼S̼a̼o̼̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!