6350-2K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼

6350-2K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼

̼G̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼-̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼A̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼.̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼1̼-̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼A̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼a̼m̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼

Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼A̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼b̼a̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼,̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼e̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼o̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼u̼a̼ ̼v̼a̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼k̼e̼t̼ ̼h̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼ả̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼U̼2̼3̼ ̼T̼i̼m̼o̼r̼ ̼L̼e̼s̼t̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼

H̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼U̼2̼3̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼o̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼2̼3̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼1̼-̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼U̼2̼3̼ ̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼S̼V̼Đ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼S̼E̼A̼ ̼G̼a̼m̼e̼s̼ ̼3̼1̼.̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼

Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼.̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼7̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼/̼3̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼ ̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼

P̼h̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼.̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼.̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼6̼.̼C̼Đ̼V̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼á̼ ̼c̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼r̼ì̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼/̼T̼T̼X̼V̼N̼)̼
K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼
K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼8̼.̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼U̼2̼3̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼p̼o̼r̼t̼5̼.̼v̼n̼/̼k̼h̼o̼a̼n̼h̼-̼k̼h̼a̼c̼-̼d̼e̼p̼-̼d̼o̼-̼h̼u̼n̼g̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼m̼u̼n̼g̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼n̼h̼i̼e̼t̼-̼k̼h̼i̼-̼g̼h̼i̼-̼b̼a̼n̼-̼m̼o̼-̼t̼o̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼h̼-̼c̼u̼a̼-̼v̼a̼o̼-̼b̼a̼n̼-̼k̼e̼t̼-̼c̼h̼o̼-̼u̼2̼3̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼2̼0̼2̼2̼0̼5̼1̼3̼2̼0̼5̼9̼3̼8̼1̼9̼6̼.̼h̼t̼m̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!