6373-2N̼ữ̼ ̼G̼V̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

6373-2N̼ữ̼ ̼G̼V̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

N̼ữ̼ ̼G̼V̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼:̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼4̼h̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼‘̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼’̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼ ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ã̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼2̼4̼h̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼5̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼)̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼e̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼é̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

T̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼V̼N̼N̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ề̼n̼ ̼l̼â̼u̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!