C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼6944-2

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼6944-2

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼”̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼d̼ở̼”̼

T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼é̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼

D̼ù̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼s̼o̼i̼ ̼m̼ó̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ạ̼o̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼m̼ù̼a̼?̼ ̼Ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼k̼ĩ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼g̼ì̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼X̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ả̼ ̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼u̼ ̼n̼g̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼S̼á̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼â̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ơ̼”̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ệ̼n̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼1̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼ậ̼.̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼ố̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ó̼a̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

D̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼b̼.̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ọ̼a̼i̼.̼ ̼

B̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ẹ̼.̼b̼i̼-̼n̼g̼h̼i̼e̼n̼1̼

̼M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼-̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

C̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼í̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼.̼ợ̼i̼ ̼c̼ả̼.̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼i̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼,̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼x̼ô̼i̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!