H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼6984-2

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼6984-2
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼V̼ụ̼ ̼xả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼U̼v̼a̼l̼d̼e̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼x̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼ ̼G̼r̼e̼g̼ ̼A̼b̼b̼o̼t̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼v̼a̼l̼d̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t

̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼‌̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼‌̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼l̼v̼a̼d̼o̼r̼ ̼R̼a̼m̼o̼s̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼a̼m̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t

̼H̼ìn̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼ẻ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼S̼a̼l̼v̼a̼d̼o̼r̼ ̼R̼a̼m̼o̼s̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼s̼g̼t̼ ̼W̼i̼l̼l̼i̼e̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼o̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼u̼f̼f̼a̼l̼o̼,̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼s̼g̼t̼ ̼W̼i̼l̼l̼i̼e̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼e̼t̼e̼ ̼A̼r̼r̼e̼d̼o̼n̼d̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼U̼v̼a̼l̼d̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼1̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼0̼0̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼r̼r̼e̼d̼o̼n̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼E̼d̼u̼c̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼W̼e̼e̼k̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼9̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼7̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼s̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼

̼P̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼s̼g̼t̼ ̼W̼i̼l̼l̼i̼e̼ ̼d̼e̼ ̼L̼e̼o̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼5̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼”̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼”̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼ ̼t̼o̼ạ̼c̼”̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t

̼P̼h̼ó̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼K̼a̼m̼a̼l̼a̼ ̼H̼a̼r̼r̼i̼s̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼”̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼U̼v̼a̼l̼d̼e̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼ng̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼b̼b̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼

̼1̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼T̼e̼x̼a̼s̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼ả̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼ỹ̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!