H̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼6938-2

H̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼6938-2
̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

H̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼.̼ ̼Ở̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ặ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼–̼ ̼4̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼M̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼b̼o̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼a̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼5̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼d̼o̼ ̼Đ̼H̼Q̼G̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼K̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼c̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼D̼u̼y̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼1̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼h̼í̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼0̼0̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼1̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼.̼

̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼2̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼(̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼M̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼8̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

̼*̼B̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!