N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼â̼m̼7049-2

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼â̼m̼7049-2

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼â̼m̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼.̼á̼o̼ ̼l̼o̼.̼ạ̼n̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

v

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼

̼-̼ ̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼
̼-̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ạ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ũ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼.̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼â̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

v

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼1̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼

̼B̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼:̼
̼-̼ ̼M̼ẹ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼k̼h̼e̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼a̼ ̼t̼a̼y̼:̼

̼-̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ẩ̼y̼ ̼b̼ẩ̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼?̼

v

̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼̼-̼ ̼B̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼1̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼m̼ ̼b̼ẩ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼.̼

v

̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

Đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ô̼m̼ ̼đ̼ố̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼r̼i̼n̼h̼”̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼Y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼.̼

v

̼S̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼1̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼2̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ư̼?̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼-̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼â̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼5̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼“̼c̼á̼i̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ư̼?̼ ̼N̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼“̼c̼h̼ỗ̼ ̼ấ̼y̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼-̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼

̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼y̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼a̼u̼ ̼c̼ó̼.̼

v

̼-̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼á̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼x̼ị̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼a̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ở̼m̼.̼

̼-̼ ̼E̼m̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼.̼.̼.̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼.̼

̼-̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼ư̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼à̼?̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼m̼a̼u̼!̼

̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ù̼m̼ ̼đ̼ụ̼p̼ ̼é̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Y̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼a̼n̼h̼.̼

̼-̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼?̼ ̼C̼ô̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ư̼?̼

v

̼-̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼á̼c̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼-̼ ̼L̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼?̼

̼Y̼ế̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ẻ̼.

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼-̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼.̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!