S̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼6909-2

S̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼6909-2
̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

S̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼

̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ờ̼ ̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼V̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼e̼o̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼b̼ủ̼n̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼u̼ ̼l̼o̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼í̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼í̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼ấ̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼o̼á̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ổ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼

̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼o̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼.̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼ ̼m̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!